Masszázs ott​​​hon | Masszőr házhoz megy.

12000FT / 60 PER​​C


Impresszum


Az Adatkezelő adatai:
Neve: Széphegyi Krisztián masszőr,egyéni vállalkozó /EV/,kisadozó
Székhely: 2220 Vecsés Wass Albert utca 36. A2/A
Weblap: masszazsotthon.info.hu
Adószám: 68006848-1-33
Kappcsolattartás: Tel.:+36309190639,
E-mail: szephegyi@gmail.com

Webtárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: Nethely Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Fióktelep: 6724 Szeged, Teréz utca 34.
Webcím: https://www.nethely.hu
Elérhetőség: https://www.nethely.hu/rolunkAdatvédelmi Szabályzat

BEVEZETÉS

A Széphegyi Krisztián egyéni vállalkozó,kisadózó (a továbbiakban: Adatkezelõ) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelezõ jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.
Az Adatkezelõ adatai:
Neve: Széphegyi Krisztián masszõr,egyéni vállalkozó /EV/,kisadozó
Székhely: 2220 Vecsés Wass Albert utca 36. A2/A
Weblap: masszazsotthon.info.hu
Adószám: 68006848-1-33
Kappcsolattartás: Tel.:+36309190639, Viber,
E-mail: szephegyi@gmail.com
A honlap a C-Host Kft. 1115 Budapest, Halmi utca 29. szerverén van.A honlap és a szerver nem tárol és nem kezel adatokat.
Hírlevél küldés és DM nincs.


Az Adatkezelõ a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelõ biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
A jelen szabályzat a következõ hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:
- 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl
- 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl
- 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól
- 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezésérõl
Az Adatkezelõ vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását.

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következõ jelentéssel bírnak:

- adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely szerzõdés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerzõdést is - adatok feldolgozását végzi;
- adatfelelõs: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezõen közzéteendõ közérdekû adatot elõállította, illetve amelynek a mûködése során ez az adat keletkezett;
- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
- adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
- adatközlõ: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelõs nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelõs által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
- adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történõ hozzáférhetõvé tétele;
- adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
- adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
- adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott idõre történõ korlátozása céljából;
- bûnügyi személyes adat: a büntetõeljárás során vagy azt megelõzõen a bûncselekménnyel vagy a büntetõeljárással összefüggésben, a büntetõeljárás lefolytatására, illetve a bûncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett elõéletre vonatkozó személyes adat;
- EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
- harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
- harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval;
- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ - kezeléséhez;
- kötelezõ szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelõ vagy adatkezelõk csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelõre vagy adatkezelõk csoportjára nézve kötelezõ belsõ adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történõ adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelõ vagy adatkezelõk csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;
- közérdekbõl nyilvános adat: a közérdekû adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetõségét vagy hozzáférhetõvé tételét törvény közérdekbõl elrendeli;
- különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bûnügyi személyes adat;
- nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történõ hozzáférhetõvé tétele;
- személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
- tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
-adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
-adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bûnügyi személyes adat.
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bûnügyi személyes adat;
-közérdekû adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévõ és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem esõ, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyûjteményes jellegétõl, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedõ értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a mûködést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerzõdésekre vonatkozó adat;

ADATKEZELÉSI ALEPELVEK

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetõ. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetõ.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelõ rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelõen kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.
Személyes adat akkor kezelhetõ, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelezõ adatkezelés).
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a célmegvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különbözõ adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból _ az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül _ harmadik országban lévõ adatkezelõ vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzá- járult, vagy azt törvény lehetõvé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetõleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelõ szintû védelme. Kötelezõ adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendõ adatok körét és megismerhetõségét, az adatkezelés idõtartamát, valamint az adatkezelõ személyét az adatkezelést elrendelõ törvény vagy ön- kormányzati rendelet határozza meg. Törvény közérdekbõl _ az adatok körének kifejezett megjelölésével _ elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelõvel írásban kötött szerzõdés keretében is megadhatja a szerzõdésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerzõdésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendõ adatok meghatározását, az adatkezelés idõtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét.
A szerzõdésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerzõdésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. A személyes adatok védelméhez fûzõdõ jogot és az érintett személyiségi jogait _ ha törvény kivételt nem tesz _ az adatkezeléshez fûzõdõ más érdekek, ideértve a közérdekû adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

Az Adatkezelõ a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik.
A weblap látogatóinak adatai esetében Az Adatkezelõ az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Az Adatkezelõ által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külsõ szerverrõl érkezõ és külsõ szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a C-Host Kft.. /cím: Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29./ végzi.

Adatvédelmi technikai megoldás leírása (pl.): az Adatkezelõ a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzõk és hasonló technológiák használatával gyûjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelõ weboldaláról és egyéb internetes helyekrõl. Ezen adatok felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá: ezek a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplõ további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépérõl törölni tudja, illetve a böngészõjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetõségek böngészõtõl függõen, de jellemzõen a Beállítások / Adatvédelem menüpontban érhetõek el.
További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveirõl az alábbi elérhetõségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Hírlevélet nem küldünk.


AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A weboldal üzemeltetõje:
Neve: Széphegyi Krisztián masszõr,egyéni vállalkozó /EV/,kisadozó
Székhely: 2220 Vecsés Wass Albert utca 36. A2/A
E-mail cím: szephegyi@gmail.com

Külsõ Céges munkakapcsolat:: Szerzõdéses alapon


AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérõl, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével zárolását, vagy törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelõ bármelyik elérhetõségén.

Az érintett kérelmére az Adatkezelõ tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, az adatvédelmi incidens körülményeirõl, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekrõl, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl.
Amennyiben az Adatkezelõ belsõ adatvédelmi felelõssel rendelkezik, a belsõ adatvédelmi felelõs útján, az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenõrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
- az érintett személyes adatok körét, - az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, - az adatvédelmi incidens idõpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint - az adatkezelést elõíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatkezelõ az adattovábbítás jogszerûségének ellenõrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának idõpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést elõíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megõrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség idõtartamát az adatkezelést elõíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb idõtartam nem állapítható meg.
Az Adatkezelõ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthetõ formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérõ a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelõhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerzõdés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A valóságnak meg nem felelõ személyes adatot az Adatkezelõ helyesbíteni köteles.

A személyes adatot az Adatkezelõ törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerûen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszûnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésrõl és a törlésrõl az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellõzhetõ, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelõ vagy az adatátvevõ jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetõvé teszi.

Az Adatkezelõ az adatkezelés egyidejû felfüggesztésével a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelõ köteles az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetõleg az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelõ csak kivételes - a 2011. évi CXII. törvény a 9. § (1)bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott- esetekben tagadhatja meg.

Ez esetben az Adatkezelõ írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelõ tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás
Az elutasított kérelmekrõl az adatkezelõ a Hatóságot évente a tárgyévet követõ év január 31éig értesíti.
Az érintett a jogainak megsértése esetén _ és e tényrõl Adatkezelõ tájékoztatja a panaszost - az adatkezelõ ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetõséggel, panasszal a következõ elérhetõségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Kelt:.2018-05--20